Dharshana Sellappah

Senior Manager

+41 43 8887445
dharshana.sellappah@detecon.com